Högt GDPR-tryck tvingar Datainspektionen att expandera

GDPR-anmälningarna pressar DatainspektionenEn femtioprocentig ökning av personalstyrkan och totalt 49 nya medarbetare under 2018. Ändå klarade Datainspektionen inte av att hantera den störtflod av ärenden och anmälningar som följde efter införandet av den nya EU-gemensamma dataskyddslagstiftningen GDPR.

Datainspektionens årsredovisning för 2018 inleder med ett tydligt konstaterande: 2018 var ett speciellt år i tillsynsmyndighetens historia. Under förra året landade över 25 000 ärenden på Datainspektionens bord – mer är tre gånger så många som under hela 2017.

Under året la Datainspektionen hela 91 procent av sina totala resurser på GDPR-relaterade ärenden. Men uppenbarligen har de utökade resurserna inte räckt till – i början av 2018 hade man 50 öppna ärenden och i slutet av året hade antalet växt till drygt 4000. Antalet ärenden som betraktades som ”komplicerade” fördubblades också under året, från 400 till 800.

En intressant aspekt var att en stor andel, 11 800 av ärendena, var skriftliga förfrågningar från företag och myndigheter som önskade stöd och vägledning kring GDPR – något som tyder på att det fortsatt finns en stor osäkerhet kring den nya lagstiftningen. Till detta kom 8500 telefonsamtal, varav 2300 var klagomål från enskilda individer och lika många utgjordes av privata eller offentliga organisationer som ville anmäla att de råkat ut för personuppgiftsincidenter.

Angående det sistnämnda har Datainspektionen tidigare antytt att de märkt av en inte oansenlig överrapportering av incidenter – organisationer väljer med andra ord (på grund av osäkerhet eller okunskap) att ta det säkra före det osäkra och anmäla sig själva, även om det långt ifrån alltid faktiskt handlar om en GDPR-relaterad incident.

Låg svarsfrekvens

Antalet inkomna samtal var även det nästan en fördubbling jämfört med 2017. Dessvärre var det bara toppen på ett osynligt isberg – hela 16 000 samtal kom inte fram, vilket innebär att svarsfrekvensen bara var 34 procent under 2018, jämfört med 53 procent under 2017 och 61 procent under 2016. Datainspektionen noterade också ett kraftigt ökat inflöde av besökare på sin webbplats. Under förra året räknade man in över 1,85 miljoner besökare jämfört med drygt 1 miljon under 2017 och 746 000 under 2016.

Att utreda det ökade inflödet av klagomål med de nya förutsättningarna har varit utmanande. En satsning kommer att behöva göras under kommande år för att säkerställa kvalitet och effektivitet i klagomålshanteringen”, skriver Datainspektionen i årsredovisningen, och pekar på att inflödet bland annat kan härröras till att medborgare i och med GDPR:s införande nu har rätt att vända sig till den nationella tillsynsmyndigheten även med klagomål som rör personuppgifter som hanteras i ett annat land.

Därför kommer Datainspektionen nu att satsa ännu mer på den utåtriktade verksamheten där en viktig del kommer att vara att ge information och vägledning till privatpersoner om vilka rättigheter de har och hur de kan tillvarata dessa. ”Arbetet med kvalitetsfrågor, uppföljning och utveckling av upplysningstjänsten och webben kommer att vara prioriterat under 2019”, skriver man i årsredovisningen. 

Den här artikeln är skriven utav Binero och hämtad från Klicka här för att gå till orginal

Du kanske gillar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More